01144209203
آمل خیابان جانبازان ایثار 3 ارشاد پنجم

پیام مصطفی

انسان امروز از منظومه ی خویش بیرون رفته است اما یک گام در سرزمین وجود خویش برنداشته است ، حتی از آنجا که در گذشته رفته بود هم، عقبتر آمده است، قدرت زندگی کردن دارد در عین اینکه نمیداند چگونه باید زندگی کند؟
به میمون راه و رسم انسانی می آموزد اما در تعلیم و تربیت انسان درمانده و وامانده است.
به جای کجاوه ، جت سو‌ار است ، به جای تیر و کمان، بمب اتم دارد ، اما نمی داند به کجا برود؟
او از پیاده ی دیروز ، درمانده تر و پیاده تر است.
چون راه را گم کرده است ، گمان کرده است، راه را میداند ، ولی رو به چاه میرود، نظام جهانی تربیتی امروز در چنین ورطه ای افتاده است، سیستم عامل نرم افزار جاری نیز در ادامه ی این راه، کورکورانه و شتابان میرود.
از اینرو ما در مدرسه ی مصطفی، مدعی اجرا و بسط و ارائه مدل برتری هستیم که تئوریسین ها و متفکرانش، فرای جهان مادی، فکر میکنند ، و منطقه ای عمل میکنند.

رسانه

معرفی مدرسه مصطفی